Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm - Bánh canh cua 14
Địa điểm - Bánh canh cua 14

Địa điểm

Bánh Canh Cua 14 - Trần Bình Trọng

Tiệm bánh canh cua 14 tại 223 A Trần Bình Trọng